Αυθαίρετα Θα δηλώνονται πλέον και τα εξ αδιαιρέτου