Δασικοί χάρτες: Οι πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων αναρτώνται στον δικτυακό τόπο http://dp.ypeka.gr/