Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών