Πιστοποιητικό πυρασφάλειας: Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 1.039 δραστηριότητες – επαγγέλματα