Κτηματολόγιο, τοπογραφικά: Ελεύθερα, δωρεάν και με το νόμο τα γεωχωρικά δεδομένα