Εργαστήρια χαμηλής & μέσης όχλησης, επαγγελματικά εργαστήρια