Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι

 • μπορείτε να ενταχθείτε στην ρύθμιση τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να έχει πληρωθεί το παράβολο ένταξης στον νόμο 4014/2011
 • το πρόστιμο σας μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ (έχετε έκπτωση 20%) είτε με 48 μηνιαίες ή 12 τριμηνιαίες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση που μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013 έχει εξοφληθεί το 30% του προστίμου έχετε έκπτωση 10%.

 

Τι χρειάζεται για να ενταχθεί ένα ακίνητο στο νόμο 4014/2011:

 • τα στοιχεία του ακινήτου, καθώς και των παραβάσεων
 • τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • αντίγραφο του Ε9 του ιδιοκτήτη

 

Για ποιο λόγο να ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση αυτή:

 • Aπαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση, η γονική παροχή, η υποθήκη ή η σύσταση οποιαδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Μπορεί να μεταβιβαστεί εφόσον έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου.
 • Ο μόνος τρόπος για να μεταβιβαστεί ένα εξ' ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα, εκτός από την αποδοχή κληρονομιάς, είναι να έχει ρυθμιστεί. Μπορεί να μεταβιβαστεί εφόσον έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου.
 • Aναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις που για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. 
 • Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 

Για να υπολογίσετε ορθά το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας καθώς και να ζητήσετε οικονομική προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας. Υπάρχει και η δυνατότητα online υπολογισμό του προστίμου σας εδώ.

 Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε τους παρακάτω σύνδεσμους.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
 
Για
 απορίες, ή για βοήθεια στον υπολογισμό προστίμου πατήστε το κουμπί Live Support ή εδώ και θα σας ενημεώσουμε σε πραγματικό χρόνο μέσα από το site μας.  Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις 1234567, 8, 9   Ερμηνευτική εγκύκλιος 13
 

Για μελέτη και τεχνική τεκμηρίωση παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής βάσει αεροφωτογραφιών αντίστοιχης χρονολογίας χρειάζεται φωτοερμηνεία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Αναλαμβάνουμε και περιπτώσεις που ήδη έχουν υπαχθεί στον νόμο 4014/2011.


 

Διαδικασία - Προθεσμίες

 

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό για τον έλεγχο κατ’ αρχάς της κατασκευής του, καθώς με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4014/2011 τα ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με την βεβαίωση μηχανικού ότι δεν περιλαμβάνει κατασκευή με πολεοδομική παράβαση ή ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Εφόσον ο πολίτης αποφασίσει την ένταξη του ακινήτου του στη ρύθμιση ο μηχανικός αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της αίτησης καθώς ο αριθμός μητρώου μηχανικού του ΤΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο μηχανικός κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν  «μοναδικό αριθμό»  για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου  «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση  (παραβόλου),  καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη  (και ηλεκτρονικά μέσω web  banking)   σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και   ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.  Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα,  με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013.  Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

Αυθαίρετα

Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία (εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης) και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του  «τελικού προστίμου»  και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά.  Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών,  εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ».  Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.  Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης,για λόγους μεταβίβασης, κλπ, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»

 
Δικαιολογητικά – Παράβολα
 
Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά.
 
α) Αίτηση ιδιοκτήτη 
β) Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη του Ν.1599/86 (εις διπλούν), η οποία περιλαμβάνει:
 • Ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη
 • ΑΦΜ – ΔΟΥ 
 • Αριθμός και έτος Ο. Α (Αν υπάρχει)
 • Εμβαδόν και Χρήση αυθαίρετης κατασκευής
 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής
 • Δήλωση για το αν πρόκειται για ακίνητο «Κύριας και Μοναδικής κατοικίας», άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του νόμου.
 • Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
 • Τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού. Στην έκθεση αυτή  περιλαμβάνεται:
  • Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης 
  • Το εμβαδόν  της και  η χρήση της 
  • Δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). 
  • Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής
  • Αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας , της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται  η αυθαίρετη κατασκευή  
  • Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100. 
  • Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. 
  • Επιπλέον, στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87), που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια. 
  • Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο 
  • «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής»
  • Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συμπληρωμένο, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες
  • Μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, η οποία θα περιλαμβάνει :
   • γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού
   • αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού
   • μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής)
   • πρόταση ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται.
   • αντισεισμικό έλεγχο με τον σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
  • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. 
  • Ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον, εφόσον υπάρχουν.

γ) Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου 

δ) Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:

Κατοικία

Έως 50 τ.μ.

500 €

51-100 τ.μ.

1.000 €

Κτίριο μοναδική κατοικία

Έως 100 τ.μ.

500 €

101-200 τ.μ.

1.000 €

Όλοι οι χώροι

201-1.000 τ.μ.

2.000 €

1.001-2.000 τ.μ.

4.000 €

Μεγαλύτερα από 2.000 τ.μ.

6.000 €

Το παράβολο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομία και το ποσό του συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του.

 
Ποιοί χώροι εντάσσονται στην ρύθμιση
 

Α) Χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις άδειας, όπως:

 1. Δόμησης, δομημένα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα προβλέπει η οικοδομική άδεια με βλαση τον συντελεστή δόμησης.
 2. Κάλυψης, δομημένα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα προβλέπει η οικοδομική άδεια με βλαση τον συντελεστή κάλυψης.
 3. Ύψους, δόμηση πάνω από το επιτρεπτό ύψος.
 4. Υπέρβαση Οριού Πρασιάς ή Οικοδομικής γραμμής ή Πλευρικού ορίου.

Οι χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης εκτός περιγράμματος (όγκου) του κτιρίου, είναι οι εξής:

• κλειστές βεράντες                                                                                         • δώματα

• πέργκολες                                                                                                   • επέκταση υπογείου

• βάσεις προκάτ                                                                                             • εξωτερικές αποθήκες

• πισίνες                                                                                                         • επέκταση ισογείου

• μπάρμπεκιου                                                                                               • σοφίτες

• προσθήκη ορόφου                                                                                      • εξωτερικές κατασκευές

• βεράντες                                                                                                      • μπαλκόνια

• τέντες                                                                                                           • φράχτες

Β) Χωρίς ΑΔΕΙΑ / Με Ανάκληση ΑΔΕΙΑΣ (Αν υπάρχουν προϋποθέσεις έκδοσης άδειας, με τη κατάθεση αίτησης και παραβόλου δίδεται 3 χρόνια περιθώριο για έκδοση οικοδομικής άδειας).

Γ) Oι χώροι που βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο όγκο του κτιρίου των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε  ή αναθεωρήθηκε

 • Εως 02/07/2009 και δεν υπήχθησαν στον Ν.3843/2010
 • Αλλαγή χρήσης από 02/07/2009 μέχρι 02/08/2011

Τέτοιοι χώροι είναι:

• ημιυπαίθριοι χώροι                                                                                    • πατάρια

• σοφίτες                                                                                                      • pilotis

• χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων                                        • υπόγειοι χώροι

• χώροι – αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων

Προυπόθεση είναι χρήση τους να μην απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.

 
Ποια ακίνητα δεν χρειάζεται να υπαχθούν στον νόμο
 
Τα ακίνητα που δεν χρειάζονται να υπαχθούν στον νόμο αυτό και επομένως μπορούν να  μεταβίβαστούν ή να γίνει σύσταση εμπράγματου δικαιώματος παρόλο που έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης είναι:

α) που υφίστανται προ του 1955

β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με  τον ν.1337/1983 (Α’ 33)

γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.1577/1985 ή την παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 (Α’ 4)

δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση

ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν.3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή

στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου , όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

 
Ποιά ακίνητα εξαιρούνται και δεν μπορούν να ρυθμιστούν
 
 ∆εν ρυθμίζονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε δάσος,  αιγιαλό,  καταπατημένο χώρο,  κοινόχρηστο χώρο,  ζώνη ασφαλείας,  δημόσιο κτήμα,  αρχαιολογικό χώρο στον οποίο απαγορεύεται η δόμηση,  ρέμα,  κοντά σε κορυφογραμμή και σε διατηρητέο κτίριο (άρθρο 23, παράγραφος 3). Οι κατασκευές αυτές παραμένουν άμεσα κατεδαφιστέες.
 
Για ποιόν λόγο να ενταχθώ στην ρύθμιση
 
 Διότι:
 • Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις που για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση. Το πρόστιμο για όσα αυθαίρετα δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται
  • α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου και
  • β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί αυτής της αξίας για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Στον υπολογισμό του προστίμου μπορείτε να υπολογίσετε την διαφορά αυτή.

 • Aπαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση, η γονική παροχή, η υποθήκη ή η σύσταση οποιαδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει  σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος.
 • Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις.νΚαταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων διαγράφονται. 
 • Στα ακίνητα που υπάγονται και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.
 • Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που υπάγονται στον νόμο αυτό δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη.
 • Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:
 1. Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα              
 2. ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα
 3. ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται.
   
Τι πρέπει να ξέρω – Tips
 
 

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης,για λόγους μεταβίβασης, κλπ, τι προβλέπεται;

Τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρις τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»

Τι χρειάζεται πλέον σε μια δικαιοπραξία με τον νέο νόμο?

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21.09.2011 και έχει ως αντικείμενο  τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού,  με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (άρθρο 23, παράγραφος 4). Για το λόγο αυτό,  ορθό θα ήταν όλοι οι πολίτες-ιδιοκτήτες που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη  συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με τη νόμιμη οικοδομική άδεια να ελέγξουν το ακίνητό τους,  αφενός για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε μια μελλοντική μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και αφετέρου διότι το χρονικό περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση είναι περιορισμένο.

Αν για ένα ακίνητο εκκρεμεί απόφαση σχετικά με το αν είναι δασικό ή όχι. Μπορώ να το δηλώσω; 

Το ακίνητο μπορεί να δηλωθεί, αν όμως προκύψει  –βάσει των δασικών χαρτών- ότι βρίσκεται σε δασική έκταση,  τότε αυτομάτως εξαιρείται της διαδικασίας ρύθμισης  (σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται αυτή).

Τι ισχύει για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. ;

Εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια  αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως δυόμισι χιλιάδες ( 2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δυόμισι χιλιάδες ευρώ (2.500) ευρώ.

Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να καταβληθεί το πρόστιμο εντός του 2011?

Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Μέχρι τις 31.12.2011 καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση και η περίπτωση υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ.

Τι γίνεται αν καθυστερήσει να πληρωθεί η δόση?

Η καθυστέρηση των δόσεων επιφέρει προσαύξηση 1%  ή 3%  κατά περίπτωση για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση (άρθρο 24, παράγραφος 8) και εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:

α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου και

β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί αυτής της αξίας

Τι γίνεται σε περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου?

Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων, στα οποία υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

Τι γίνετε αν δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο;

Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαιρέτου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Τι ισχύει για τις πρόχειρες κατασκευές; Ποιές θεωρούνται;

Ειδικά για τις πρόχειρες κατασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον η μορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά κατασκευές, στις οποίες, τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κατασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο ή η κατάσταση η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών ή η κατασκευή δεν είναι μορφολογικά συμβατή με το υπόλοιπο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο ή είναι μεγαλύτερες από 100 τ.μ.

Μπορούν να υπαχθούν κτίσματα που έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί η έκδοση αδείας;

Βεβαίως εκτός και αν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Άλλα χρήσιμα

Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.3147/2003.

Για την εύρεση του  προστίμου  κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

Για τη χρήση κατοικίας κατά  τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους Χώρους σε Υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

 
Υπολογισμός προστίμου
 

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας και λοιπές παραβάσεις.

Για ακίνητα κατοικίας το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά, σε ισόποσες δόσεις. Καθυστέρηση στις δόσεις επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για ακίνητα άλλης χρήσης το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 36 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη δόση του προστίμου θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο γίνεται έκπτωση 20%. Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί μέσα στην προθεσμία των 3 μηνών ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις τότε χάνει το δικαίωμά του να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ο αριθμός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερομένου στην αίτηση του, ως εξής :

1)  για ακίνητα κατοικίας : είκοσι οχτώ (28) μηνιαίες ή δέκα (10) τριμηνιαίες δόσεις  

2)  για ακίνητα άλλης χρήσης :  τριάντα τέσσερις (34) μηνιαίες ή δώδεκα (12)  τριμηνιαίες δόσεις.

Επίσης, σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.12.2011. 

Η καθυστέρηση των δόσεων επιφέρει προσαύξηση 1%  ή 3%  κατά περίπτωση για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση.

 
Παραδείγματα
 
Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΚΤΟΣ σχεδίου

Παράδειγμα 1: 

Α’  κατοικία με οικοδομική άδεια 100τμ,  με επιτρεπόμενη δόμηση 200τμ,  όπου έγινε υπέρβαση:  α) 40τμ  (δωμάτιο),  β) 20τμ ημιυπαίθριος που μετετράπη σε δωμάτιο και γ) 40τμ εξώστες ή ασκεπείς υπαίθριοι χώροι (veranda).

Καταβολή παράβολου (για 60τμ α’κατοικίας) 500€.        

Βάσει της παραγράφου 2  του άρθρου 26  του Ν4014/2011,  υπάρχει υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για τα α), β) και γ) σε διάστημα τριών (3) ετών, καθ’ ότι οι υπερβάσεις  (παράγραφος 3, άρθρο 22, Ν.1577/1985) είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί δόμησης εκτός σχεδίου.

Συνολική οφειλή:   παράβολο 500€

Παράδειγμα 2:

Β’  κατοικία με οικοδομική άδεια 200τμ,  όπου έγινε υπέρβαση:  α) 40τμ (δωμάτιο), β) 20τμ υπόγειου χώρου που έγινε κύριος (και δεν έχει δηλωθεί στον 3843/2010) και γ) 50τμ πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου  (ασκεπής veranda),  σε ΤΖ 800€.

Καταβολή παράβολου (για 60τμ β’κατοικίας) 1000€.      

Ειδικό πρόστιμο: 

α) ∆ωμάτιο: 40τμ Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβασης δόμησης <50%)  Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) =  4.080€

β) Υπόγειο: 20τμ Χ 0,5 (βοηθητικός χώρος) Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου)  Χ 1 (υπέρβασης δόμησης <50%) Χ 1,4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) = 1.428€

γ)  Πλακόστρωτη βεράντα: 40τμ.  πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου  (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισμού 12.000) 12.000/5.000=2.4 =>3 παραβάσεις =>1.500€

Συνολική οφειλή:   παράβολο 1000€ και ειδικό πρόστιμο 7.008€ (-παράβολο) = 6.008€       (εφάπαξ εξόφληση = 7.008€ -20% = 5.606,40€) 2

Παράδειγμα 3:

Μη νόμιμη κατασκευή 18τμ που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου 24. 

Συνολική οφειλή:  Κατ’ αποκοπή εφάπαξ πρόστιμο 1.500€

Παράδειγμα 4:

Β’ κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια 120τμ, σε ΤΖ 1100€:

α.  Εάν βρίσκεται σε γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, τότε καταβάλλεται μόνο το παράβολο των 2000€  και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει οικοδομική άδεια σε τρία έτη.

β. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο:

Καταβολή παραβόλου: 2000€

Ειδικό πρόστιμο: 120τμ Χ 1100€  Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 1,7 (εκτός σχεδίου)  Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000€) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 40.392€

Συνολική οφειλή:   παράβολο 2000€ και ειδικό πρόστιμο 40.392€ (-παράβολο) = 38.392€      (εφάπαξ εξόφληση = 40.392€ -20% = 32.313,60€)

Επιπλέον,  προβλέπεται η διαδικασία του άρθρου 24,  παράγραφος 1.γ.  του Ν4014/2011 για την απόκτηση αρτιότητας.

Παράδειγμα 5:

Β’  κατοικία α) 90τμ χωρίς οικοδομική άδεια, σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο, β) επιπλέον BBQ και γ) 20τμ πέργολα που είναι σε ζώνη αιγιαλού, σε ΤΖ 650€.

Καταβολή παραβόλου: 1000€

Ειδικό πρόστιμο: 

α) δόμηση: 90τμ Χ 650€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 14.917,50€

β) BBQ: (αναλυτικός <5000€) = 1 παράβαση => 500€

γ)  Η πέργολα δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση και παραμένει άμεσα κατεδαφιστέα.

Συνολική οφειλή:   παράβολο 1000€ και ειδικό πρόστιμο 14.917,50€ (-παράβολο) = 13.917,50€ (εφάπαξ εξόφληση = 14.917,50€  -20% = 11.934€) 3

Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΝΤΟΣ σχεδίου

Παράδειγμα 1:

Α’  κατοικία με οικοδομική άδεια,  οριζόντια ιδιοκτησία 100τμ,  όπου έγινε υπέρβαση δόμησης 30τμ, σε ΤΖ 1500€

α.  Εάν είναι νομιμοποιήσιμο  (αρθ.22  παρ.3  του Ν. 1577/85),  τότε καταβάλλεται παράβολο των 500€  και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει άδεια νομιμοποίησης μέσα σε τρία (3) έτη. 

β. Εάν δεν είναι νομιμοποιήσιμο: 

Καταβολή παραβόλου: 500€ 

Ειδικό πρόστιμο: 30τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,4 (α’ κατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) = 2.700€

Συνολική οφειλή:   παράβολο 500€ και ειδικό πρόστιμο 2.700€ (-παράβολο) = 2.200€      (εφάπαξ εξόφληση = 2200€  -20% = 2.160€)

Παράδειγμα 2:

Β’κατοικία με οικοδομική άδεια 150τμ που επεκτάθηκε κατά 60τμ στο δώμα (επιπλέον όροφος) αποδεδειγμένα το 1995, καθ΄υπέρβαση του μεγίστου ύψους της περιοχής σε ΤΖ 1500€.

Καταβολή παραβόλου: 1000€ 

Ειδικό πρόστιμο:

60τμ Χ 1500Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000€)  Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) Χ 1,4 (υπέρβαση υψους>20%)  Χ 0,8 (παλαιότητα) = 9.072€

Συνολική οφειλή:   παράβολο 1000€ και ειδικό πρόστιμο 9.072€ (-παράβολο) = 8.072€      (εφάπαξ εξόφληση = 9.072€  -20% = 7.257,60€)

Παράδειγμα 3:

Α’  κατοικία με οικοδομική άδεια για 200τμ,  με επέκταση κατ’  υπέρβαση της άδειας α) στην πρασιά 20τμ  (έχοντας βγει εκτός οικοδομικής γραμμής κατά  2μ, ενώ η πρασιά είναι  4μ.)  με πρόχειρη,  αναδιπλούμενη κατασκευή και β) 2 επεκτάσεις  (έχοντας καταλάβει πάνω από το 20% της απόστασης ∆) και στις 2 πλευρές του κτιρίου, 110τμ έκαστη, σε ΤΖ 1500€.

Καταβολή παραβόλου: (>200τμ α’ κατοικία) 2.000€ 

Ειδικό πρόστιμο:

α) 20τμ εντός πρασιάς:  20τμ Χ 1500Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 0,4 (α’κατοικία)  Χ 1 (υπέρβαση δόμησης) Χ 1,8 (υπέρβαση στο προκήπιο >20%) = 3.240€

Επιπλέον,  θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 9, περί πρόχειρων κατασκευών.  

β) 2Χ110τμ εντός ∆:  220τμ Χ 1500Τ.Ζ.  Χ 0,15  Χ 0,4 (α’κατοικία)  Χ 1,6 (υπέρβαση δόμησης 100-200%) Χ 1,4 (υπέρβαση στο ∆ >20%) = 44.352€

Συνολική οφειλή:   παράβολο 2.000€ και ειδικό πρόστιμο 47.592€ (-παράβολο) = 45.592€      (εφάπαξ εξόφληση = 47.592€  -20% = 38.073,60€)

 

Τελευταία άρθρα

 • Κτηματολόγιο: Παρατείνεται η προθεσμία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές Πέλλας και Τρικάλων
  Κτηματολόγιο: Παρατείνεται η προθεσμία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές Πέλλας και Τρικάλων 27/02/2015   Από την ΕΚΧΑ Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:   Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 24 Απριλίου 2015 για όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. στο υπόλοιπο της Π.Ε. Τρικάλων (που δεν έχει κτηματογραφηθεί…
  Συντάχθηκε στις Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 16:17 Διαβάστηκε 40 φορές
 • Αυθαίρετα: Ερχονται αλλαγές στον νόμο για τα αυθαίρετα
  Αυθαίρετα: Ερχονται αλλαγές στον νόμο για τα αυθαίρετα Ριζικές αλλαγές στην εφαρμογή του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σχεδιάζει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Τσιρώνης, ανακοινώνοντας χθες πως «ο νόμος θα αλλάξει ως προς την κατεύθυνση καλύτερης προστασίας του πολεοδομικού σχεδιασμού». Οι σχεδιαζόμενες «ανατροπές» στον νέο νόμο των αυθαιρέτων θα ισχύσουν μετά…
  Συντάχθηκε στις Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 16:14 Διαβάστηκε 80 φορές
 • Αδειοδοτήσεις: Μέχρι τις 11 Μαρτίου η άδεια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  Αδειοδοτήσεις: Μέχρι τις 11 Μαρτίου η άδεια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015 μπορούν να λάβουν άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με την νομοθεσία αλλιώς δεν μπορούν να ενταχθούν στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (βιολογική κτηνοτροφία, εξισωτική κ.λπ.), όσοι διαθέτουν κτηνοτροφική εγκατάσταση χωρίς άδεια. Ειδικότερα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής περιλαμβάνονται…
  Συντάχθηκε στις Δευτέρα, 02 Μάρτιος 2015 16:10 Διαβάστηκε 46 φορές
 • Δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο: Το σχέδιο λύτρωσης για 300.000 ιδιοκτήτες
  Δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο: Το σχέδιο λύτρωσης για 300.000 ιδιοκτήτες Περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης σε όλη τη χώρα είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά και, παρά το γεγονός ότι έχουν αξιοποιηθεί, μπορούν να διεκδικηθούν από το ελληνικό Δημόσιο. Μια παλιά ιστορία η οποία προκαλεί πονοκέφαλο σε τουλάχιστον 300.000 ιδιοκτήτες που δεν ξέρουν αν είναι δική τους…
  Συντάχθηκε στις Τρίτη, 24 Φεβρουάριος 2015 09:55 Διαβάστηκε 99 φορές

Εταιρικό προφίλ

Η Topo G.E.S. είναι τεχνικό γραφείο νέων συμβούλων μηχανικών πλήρως καταρτισμένων με εξειδικευμένες γνώσεις και σύγχρονο εξοπλισμό. 

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι: Τοπογραφικές μελέτεςΚτηματολόγιο (όπως τοπογραφικά διαγράμματα, αποτυπώσεις, χαράξεις, κατόψεις, όψεις, ιδεατά στερέα, φωτοερμηνεία, φωτογραμμετρία, GIS), Πολεοδομία - Άδειες (εργασίες που αφορούν στη συνδιαλλαγή ιδιώτη και πολεοδομίας), ανακαινίσεις, υπηρεσίες ως τεχνικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιώτες, μελέτες οδοποιίας, πειβαλλοντικές μελέτες, φωτοβολταικά συστήματα, 3D σχεδίαση.

Περισσότερα...

Λήψη οδηγιών

Εισάγετε τη διεύθυνσή σας για να λάβετε οδηγίες προς τα γραφεία της Topo GES

Η Topo G.E.S. στα social media

facebooktwitterlinkedin

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 7789170 και στο email: info@topo-ges.gr